top of page

תנאי שימוש

1. כללי

 1. תקנון זה מסדיר את מכירת המוצרים או השירותים על ידי בית העסק פיני טל – ייעוץ למנהיגות וניהול ("בית העסק").

 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בדפי המכירה השונים. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בית העסק לכל דבר ועניין. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שההתקשרות בכל עסקה לרכישת מוצר ו/ואו שירות כלשהו היא בינך ובין בית העסק בלבד.

 3. גלישה בדף המכירה ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בדף המכירה.

 4. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לכל המגדרים כאחד.

2. תנאי השתתפות

 1. כל מי שימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לדף המכירה על מנת לבצע רכישות (" הקונה"):

 1. כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. הקונה מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם בית העסק. קטין אשר מוגבל מלבצע רכישות באתר ללא הסכמת הוריו, או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו בדף המכירה כאילו קיבל את אישור הוריו או האפוטרופוס.

 2. בבעלותו תעודת זהות תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין.

תנאי המכירה העיקריים של בית העסק: 'פיני טל – יועץ למנהיגות וניהול' יהיו כדלקמן:

זמן אספקה: 14 ימים

החזרת מוצרים: 30 ימים

ביטול עסקה: תוך 14 ימים, אלא אם מדובר במוצר שחלות עליו הוראות אחרות לפי חוק. הכל, בכפוף לתנאי שימוש להלן, ולהוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.

3. בבעלותו כרטיס אשראי תקף על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4. סיפק כתובת דואר אלקטרוני תקינה, וכן כתובת מגורים או מען להמצאת דואר רשום.

  2. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל כל עסקה שבוצעה על ידי קונה בדף המכירה במקרה בו אזל המלאי, במקרה בו נמצא כי הקונה אינו עומד בתנאים המפורטים בסעיף ‏2.1 לעיל, או אם לא ניתן אישור מחברת כרטיסי האשראי.

3. פרטי הקונה

 1. בעת ביצוע פעולת רכישה, מתחייב הקונה להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובתו, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כמו כן, לעתים יידרש המשתתף למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי בית העסק ו/או חברות האשראי השונות ו/או הספקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולת הרכישה.

 2. הגשת פרטים אישיים כוזבים היא עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והיא אסורה מכל וכל. בית העסק שומרת על זכותו לבטל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כל פעולה שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותו כנגד קונה המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לו.

 3. בית העסק אינו אחראי לכל טעות של קונה בעת הקלדת נתוני הפעולה בדף המכירה, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים ו/או המזהים.

4. הצגת הצעות לקונים

 1. בית העסק יציג בדף המכירה הצעה או הצעות רכישה ו/או התקשרויות לקונים (" ההצעות") על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שימצא לנכון מעת לעת. לבית העסק הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שיציג לקונים וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות

 2. דף המכירה יכלול את הפרטים הבאים לגבי כל מוצר או שירות המוצע למכירה: השם, הכתובת של בית העסק, התכונות העיקריות של המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המוצר או השירות ותנאי התשלום האפשריים, מועד ודרך הספקת המוצר או השירות, פרטים בדבר אחריות למוצר וכל פרט נוסף הרלוונטי.

 3. כל המחירים המוצגים בדף המכירה מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת, בדף המכירה.

5. תשלום

 1. אלא אם נאמר במפורש אחרת בהצעה בדף המכירה, חיוב קונה בגין תמורת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.

 2. רק אישור בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הקונה, הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הקונה ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה בבית העסק. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של בית העסק, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי הקונה בדף המכירה ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.

 3. פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי הקונה. מועדי המשלוח ייספרו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הקונה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהא בית העסק זכאי לבטל את ההזמנה.

6. אספקת המוצרים

 1. בית העסק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש בדף המכירה לכתובת שהקליד הקונה בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר.

 2. בית העסק יפעל על מנת לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. בית העסק יפעל לספק רק מוצר או שירות אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד קבלת אישור חברת האשראי.

 3. דמי המשלוח הנקובים בדף המכירה אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, בית העסק יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

 4. למען הסר ספק יובהר, כי תשלום בגין הובלתו של מוצר ו/או שירות לבית הקונה אינו כולל חיבור ו/או התקנה ו/או כל שירות אחר למעט ההובלה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בדף המכירה של המוצר או השירות.

 5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד).

 6. קונה מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מעסקו של בית העסק, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 30 ימים מיום אישור ההזמנה. קונה שלא יאסוף את המוצר עד למועד כאמור, ייחשב כמי שהודיע על ביטול העסקה, ובמקרה כאמור בית העסק יהא רשאי לגבות מהקונה דמי ביטול כמפורט בסעיף ‏8 לתקנון זה.

 7. בעת אספקת המוצר רשאי בית העסק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

 8. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

7. אחריות בגין מוצרים/שירותים

 1. מתן השירות, איכות המוצרים והאחריות למוצרים ו/או השירותים המוצעים והמסופקים בדף המכירה, לרבות לאספקתם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ככל שקיימת בהתאם למפורט בדף המכירה, חלה באופן בלעדי על בית העסק.

 2. תמונות המוצרים בדף המכירה נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בדף המכירה, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏7.1 שלעיל, בית העסק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות, מגיפות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לבית העסק, ינקוט בית העסק במרב המאמצים בכדי ליידע את הקונה מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הקונה במועד הרכישה.

 4. במקרה של איחור באספקת מוצר לקונה יהא הקונה רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף ‏8 להלן.

 5. בית העסק לא יהא אחראי להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בדף המכירה, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על הקונה בלבד ועל חשבונו.

8. ביטול עסקת רכישה ותוצאותיו

 1. הקונה רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות ולמועדים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו.

 2. תנאי ביטול במקרים ספציפיים:

 

 

3. הודעת ביטול

 1. הודעה על ביטול עסקה (" הודעת ביטול ") תימסר לבית העסק באחת או יותר מהדרכים הבאות: משלוח בדואר רשום לכתובת: הדגן 3, נס ציונה / בדואר אלקטרוני לכתובת: pini@pinital.com / בטלפון שמספרו: 054-7777236 / באינטרנט לכתובת: www.pinital.com.

 2. הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם הקונה, שם הפריט/שרות שנרכש ומס' ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל.

 3. הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל, לא תטופל. בית העסק לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לקונה עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.

4. תוצאות ביטול עסקה ע"י קונה עקב אי-התאמה או אי-אספקה במועד

 1. הקונה יחזיר את המוצר לרשות בית העסק, וכל סכום ששילם הקונה בגין הנכס/ השירות יושב לו במלואו, ובית העסק לא יגבה דמי ביטול כלשהם.

5. תוצאות ביטול עסקה ע"י קונה מכל סיבה אחרת (שאיננה אי-התאמה או אי-אספקה במועד)

 1. הקונה יחזיר את המוצר למקום עסקו של בית העסק וכל סכום ששילם הקונה בגין הנכס או השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

 2. "מחיר העסקה" הוא: מחיר המוצר או שירות בתוספת כל הוצאה או התחייבות של בית העסק בשל דמי הובלה, משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת של בית העסק בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

 3. במקרה שבו ביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח לקונה (בין שהמוצר הגיע אל הקונה ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף לקונה תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה או הטבה שניתנה לקונה, למקום עסקו של בית העסק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על הקונה.

 4. בית העסק רשאי לתבוע את נזקיו במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית ו/או שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הקונה ו/או בשל נזק או קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות הקונה ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.

 

9. ביטול מכירה והפסקת פעילות דף המכירה

 1. בכל מקרה אשר מחמת "כוח עליון" נבצר מבית העסק לנהל את דף המכירה כתיקונו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו, יהא בית העסק רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון", משמעו כל אירוע ו/או תקלה שאינם בשליטת בית העסק, לרבות: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בית העסק יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו בדף המכירה במועדים שנקבעו, ו/או יהיו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי בית העסק לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות דף המכירה. במקרה כזה יימסר לקונים פירוט בכתב על סיבת הביטול.

 2. כל המוצרים או השירותים המוצעים למכירה בדף המכירה מצויים זמינים למכירה. אולם, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה לא ניתן למכור את המוצרים, תימסר על כך הודעה לקונה ויוצע לו, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספו יושב לו במלואו, לפי בחירתו ובהתאם לאפשרויות בית העסק, אותה העת, להציע לקונה מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור בית העסק לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לקונה או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 3. במידה ותחולנה טעויות או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או השירות, רשאי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית ולהשיב ללקוח את כספו, ככל ששולם.

 

10. אחריות לתפעול דף המכירה

 1. בית העסק אינו מתחייב כי השירות בדף המכירה יהיה ללא הפרעות, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, בית העסק לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מן הקונים לבצע פעולה כלשהי בדף המכירה או לעדכנה.

 2. בית העסק  לא יישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי קונים בדף המכירה או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.

11. פרטיות

 1. במסגרת גלישתך בדף המכירה, בית העסק אוסף ומאחסן מידע אודותיך (" המידע") כקונה. המידע אודותיך נאסף ממקורות כגון: מידע הנמסר במסגרת בקשת הצטרפות לשירות כלשהו ו/או שיימסר במסגרת פניות לבית העסק (לרבות בשיחות טלפון); מידע שיימסר ו/או ינבע מפעילותך בדף המכירה ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך השימוש בדף המכירה; מידע שמתקבל מצדדים שלישיים, הכל בהתאם להוראות כל דין.

 2. התאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981: לקונה ידוע, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסירת המידע ו/או הפרטים הנוספים כאמור ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו. מסירת המידע והפרטים הנוספים נדרשים על מנת לאפשר את השימוש בשירותים בדף המכירה, לשיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים, לצורך התפעול השוטף וניהול דף המכירה וכן לצורך עיבוד ושימוש במידע לצרכים שיווקיים ובכלל זאת, שיגור מידע שיווקי בדיוור ישיר, פרסומים ומידע על מבצעים ו/או הנחות המוצעים לקונים באמצעים שונים (דואר, דואר אלקטרוני, טלפון, פקסימיליה, מסרונים וכו').

 3. בכפוף לכל דין ולתקנון זה, בית העסק לא ימסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן: אם נתת את הסכמתך לכך; במקרה שבו תרכוש או תבקש לממש הטבה או להשתתף בפעילות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה/ מימוש ההטבה/ השתתפות בפעילות; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בית העסק ו/או בינך לבין הצדדים השלישיים המעניקים הטבות; אם תבצע בדף המכירה פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך ו/או את המידע אודותיך לצד שלישי על פי הוראות כל דין; במקרה שבו יתמזג בית העסק עם גוף אחר או תמזג את פעילות בית העסק עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה.

12. קישורים בדף המכירה

 1. אם בדף המכירה יהיו קישורים לאתרים אחרים, לא יהיה בכך משום אישור לגישה לאתרים אלו, ובעת לחיצה על הקישור לאתרים אלו, על הקונה יחולו תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו. אין בהצגת הקישורים משום המלצה או הבעת תמיכה במפורש או בקונה בצדדים השלישיים המפעילים אתרים אלו, לבית העסק אין כל קשר או אחריות לתכנים ולפרסומים המופיעים באתרים אלו, וכל גלישה אליהם או שימוש שיעשה באתרים אלו על ידי הקונה, היא באחריות הקונה.

13. זכויות יוצרים

 1. תקנון זה מעניק לקונה הרשאה להשתמש בדף המכירה על פי תנאיו בלבד. זכויות הבעלות בדף המכירה ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות בית העסק.

 2. דף המכירה על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הם הרכוש של בית העסק  והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לבית העסק.

 3. אלא אם נאמר אחרת במפורש, דף המכירה והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש פרטי אישי, הקונה אינו רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של דף המכירה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. הקונה אינו רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מדף המכירה.

 4. סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים בדף המכירה הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. הקונה אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר של בית העסק.

14. ברירת דין וסמכות שיפוט

 1. על השימוש בדף המכירה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר, שאז יחול הדין הזר.

סוג הממכר

תנאי הביטול

מוצר

מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.

שירותי הארחה / נסיעה / חופש / בילוי

בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.

שירותים שאינם הארחה / נסיעה / חופש / בילוי

בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר מביניהם, וכמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.

טובין פסידים (כגון מוצרי מזון)/ מידע כהגדרתו בחוק המחשבים/ טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה/ טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

לא ניתן לבטל את העסקה

bottom of page